Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) rodinného Penzionu Honzy (dále jen penzion) upravují vzájemný smluvní vztah mezi pronajímatelem penzionu a nájemcem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen nájemce).

 

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Nájem se rezervuje prostřednictvím rezervačního formuláře, který je umístěn na stránkách www.penzionhonzy.cz 

Nájemce si objednává  služby v penzionu vyplněním a odesláním Rezervačního formuláře, který vytvoří na internetových stránkách www.penzionhonzy.cz. Pronajímatel Nájemci potvrdí do 24 hodin obdržení objednávky e-mailovou zprávou.  Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou:  jméno a příjmení nájemce , počet osob dospělých, dětí  3 – 12 let, dětí do 3 let, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail). Předané osobní údaje nájemce uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije penzion pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi penzionem a nájemcem. Objednatel je povinen uhradit zálohu ve výši 30 % ceny Nájemních  služeb. Objednatel je povinen uhradit zálohu nejpozději do 3 pracovních dní ode dne obdržení objednávky e-mailovou zprávou. Zálohu je možno uhradit bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele, který je uvedený na stránkách penzionu www.penzionhonzy.cz  (nutno použít uvedený variabilní symbol /č. rezervace/). Záloha je uhrazena připsáním hrazené částky na účet Pronajímatele. V případě, že Objednatel neuhradí zálohu ve lhůtě  ze strany  Pronajímatele dojde ke stornování Objednávky (Rezervace)

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je nájemce tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci penzionem (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi nájemcem a penzionem smluvní vztah. Penzion se zavazuje zabezpečit nájemci služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a nájemce zaplatit penzionu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou nájemce podal a penzion potvrdil.

 

II. Práva a povinnosti nájemce

Nájemce má právo:
Být dostatečně a úplně informován penzionem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, penzionem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením nájmu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Nájemce je povinen:
Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit penzionu v požadovaném termínu  plnou cenu za pronájem, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat penzionem vystavené potvrzení pobytu a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně penzion.


III. Povinnosti penzionu k nájemci

Penzion je povinen:
Poskytnout nájemci důležité informace k objednaným službám, potvrdit nájemci řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit nájemci služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany nájemce vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok penzionu na stornovací poplatky, vyplatí nájemci rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

 

IV. Objednávka ( rezervace nájemních služeb) a ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných penzionem jsou uvedeny na stránkách: www.penzionhonzy.cz. Cena Nájemních služeb zahrnuje: lůžkoviny, ručníky a parkování ve vymezených venkovních prostorách penzionu. Cena Nájemních služeb nezahrnuje snídani ani jakýkoliv druh pojištění. V ceně nájmu není zahrnut místní poplatek z pobytu ve výši 10,- Kč/osoba/noc. Penzion vybere poplatek za dospělého hosta za každou noc v penzionu při příjezdu nebo odjezdu. Záloha na cenu Nájmu je hrazena převodem na účet Pronajímatele a v případě uzavření Nájemní smlouvy tvoří první část ceny Nájmu. Druhou část ceny Nájmu se Objednatel zavazuje uhradit Pronajímateli nejpozději při příjezdu (tj. v den zahájení pronájmu) v hotovosti. V případě, že druhá část ceny není v lhůtě specifikované v tomto odstavci uhrazena, je Pronajímatel oprávněn Nájamci Služby neposkytnout a Nájemce se zavazuje uhradit storno poplatek. 

 

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje nájemce potvrzení  vystavené penzionem. Nájemce je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení.  Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje nájemce neprodleně penzion emailem info@penzionhonzy.cz nebo telefonicky na čísle 602 390 867.

Penzion si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 30% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky. 

 

VI. Nástup, kauce a pokuty

Při nástupu se nájemce v penzionu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Ubytujeme Vás od 15 do 18 hod., pokud nebude dohodnuto jinak. Po splnění uvedených formalit Vás  ubytujeme a poskytneme další informace k pobytu či k jiným objednaným službám. 
Penzion je oprávněn účtovat nájemcům následující pokuty – za kouření v budově 1000 Kč, rušení nočního klidu 5000 Kč.

 

VII. Stornovací podmínky

Nájemce má právo kdykoliv pronájem zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany nájemce musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno penzionu.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace nájemních služeb ze strany objednavatele. Storno poplatek se účtuje z důvodu nevyužité rezervace kapacity.

Okamžik doručení odstoupení Pronajímateli
(uvedeno v kalendářních dnech)
Sazba storno poplatku (v % zálohy)
30 a více dní před plánovaným nástupem k pronájmu 0 % výše uhrazené zálohy
15 a více dní před plánovaným nástupem k pronájmu 50 % výše uhrazené zálohy
15 dní a méně před plánovaným nástupem k pronájmu 100 % výše uhrazené zálohy

 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

  • Pronajímatel odevzdá Nájemci prostor vyhrazený mu k pronájmu, jakož i společné nájemní prostory  ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajisí mu nerušený výkon jeho práv spojených s pronájmem.
  • Nájemce má právo užívat nájemní prostor a využívat služby s pronájmem spojené.
  • Nájemce užívá nájemní prostor a přijímá služby s nájmem spojené řádně. Nájemce je povinen dodržovat Nájemní řád, který je k dispozici na webových stránkách Pronajímatele a nebo jej lze vyžádat v penzionu.
  • Nájemce není oprávněn provádět v ubytovacím prostoru žádné změny.
  • Není-li s Provozovatelem dohodnuto jinak, rozumí se časem zahájení ubytování doba od 15:00 hod. do 18:00 hod. sjednaného dne zahájení ubytování, časem ukončení ubytování se rozumí doba do 10:00 hod. sjednaného dne ukončení ubytování. Objednatel (může delegovat na Klienty) se zavazuje oznámit Provozovateli informaci o přesné době příjezdu Klienta(ů) nejpozději den před příjezdem.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb. Platbu lze provést v hotovosti nebo na fakturu (po předchozí dohodě). Aktualizace Všeobecných obchodních a storno podmínek vstupuje v platnost dne 1. 6. 2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi penzionem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že Penzion Honzy je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které jim pro účely zpracování objednávky poskytl. 
 
 

Poptávka rezervace

  Apartmán 1 - přízemí, Pálava (Obsazenost)
  Apartmán 2 - přízemí, vinice (Obsazenost)
  Apartmán 3 - 1. patro, Pálava (Obsazenost)
  Apartmán 4 - 1. patro, vinice (Obsazenost)