Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) Penzionu Honzy (dále jen penzion) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem penzionu a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen klient).

 

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Pobyt se rezervuje prostřednictvím rezervačního formuláře, který je umístěn na stránkách www.penzionhonzy.cz 

Klient si objednává  služby v penzionu vyplněním a odesláním Rezervačního formuláře, který vytvoří na internetových stránkách www.penzionhonzy.cz. Provozovatel Objednateli potvrdí do 24 hodin obdržení objednávky e-mailovou zprávou.  Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou:  jméno a příjmení klienta, počet osob dospělých, dětí  3 – 12 let, dětí do 3 let, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail). Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije penzion pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi penzionem a klientem. Objednatel je povinen uhradit zálohu ve výši 30 % ceny Ubytovacích služeb. Objednatel je povinen uhradit zálohu nejpozději do 3 pracovních dní ode dne obdržení objednávky e-mailovou zprávou. Zálohu je možno uhradit bezhotovostním převodem na účet Provozovatele, který je uvedený na stránkách penzionu www.penzionhonzy.cz  (nutno použít uvedený variabilní symbol /č. rezervace/). Záloha je uhrazena připsáním hrazené částky na účet Provozovatele. V případě, že Objednatel neuhradí zálohu ve lhůtě  ze strany  Provozovatele  dojde ke stornování Objednávky (Rezervace)

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci penzionem (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a penzionem smluvní vztah. Penzion se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit penzionu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a penzion potvrdil.

 

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:
Být dostatečně a úplně informován penzionem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, penzionem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:
Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit penzionu v požadovaném termínu  plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat penzionem vystavené potvrzení pobytu a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně penzion.


III. Povinnosti penzionu ke klientovi

Penzion je povinen:
Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok penzionu na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

 

IV. Objednávka ( rezervace služeb) a ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných penzionem jsou uvedeny na stránkách: www.penzionhonzy.cz. Cena Ubytovacích služeb zahrnuje: lůžkoviny, ručníky a parkování ve vymezených venkovních prostorách Ubytovacího zařízení. Cena Ubytovacích služeb nezahrnuje snídani ani jakýkoliv druh pojištění. V ceně ubytování není zahrnut místní poplatek z pobytu ve výši 10,- Kč/osoba/noc. Penzion vybere poplatek za dospělého hosta za každou noc v penzionu při odjezdu. Záloha na cenu Služeb je hrazena převodem na účet Provozovatele a v případě uzavření Smlouvy tvoří první část ceny Služeb. Druhou část ceny Služeb se Objednatel zavazuje uhradit Provozovateli nejpozději při příjezdu (tj. v den zahájení ubytování) v hotovosti. V případě, že druhá část ceny není v lhůtě specifikované v tomto odstavci uhrazena, je Provozovatel oprávněn Klientovi Služby neposkytnout a Objednatel se zavazuje uhradit storno poplatek. 

 

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení  vystavené penzionem. Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení.  Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně penzion emailem info@penzionhonzy.cz nebo telefonicky na čísle 602 390 867.

Penzion si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 30% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky. 

 

VI. Nástup, kauce a pokuty

Při nástupu se klient v penzionu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Ubytujeme Vás od 15 do 18 hod., pokud nebude
dohodnuto jinak. Po splnění uvedených formalit Vás  ubytujeme a poskytneme další informace k pobytu či k jiným objednaným službám. 
Penzion je oprávněn účtovat klientům následující pokuty – za kouření v budově 1000 Kč, rušení nočního klidu 5000 Kč.

 

VII. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta  musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno penzionu.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb ze strany objednavatele. Storno poplatek se účtuje z důvodu nevyužité rezervace kapacity.

Okamžik doručení odstoupení Provozovateli
(uvedeno v kalendářních dnech)
Sazba storno poplatku (v % zálohy)
30 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování 0 % výše uhrazené zálohy
15 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování 50 % výše uhrazené zálohy
15 dní a méně před plánovaným nástupem k ubytování 100 % výše uhrazené zálohy

 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

  • Provozovatel odevzdá Klientovi prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory ubytovacího zařízení (ubytovací prostor) ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajisí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
  • Klient má právo užívat ubytovací prostor a využívat služby s ubytováním spojené.
  • Klient užívá ubytovací prostor a přijímá služby s ubytováním spojené řádně. Klient je povinen dodržovat Ubytovací řád, který je k dispozici na webových stránkách Provozovatele a nebo jej lze vyžádat v Ubytovacím zařízení.
  • Klient není oprávněn provádět v ubytovacím prostoru žádné změny.
  • Není-li s Provozovatelem dohodnuto jinak, rozumí se časem zahájení ubytování doba od 15:00 hod. do 18:00 hod. sjednaného dne zahájení ubytování, časem ukončení ubytování se rozumí doba do 10:00 hod. sjednaného dne ukončení ubytování. Objednatel (může delegovat na Klienty) se zavazuje oznámit Provozovateli informaci o přesné době příjezdu Klienta(ů) nejpozději den před příjezdem.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb. Platbu lze provést v hotovosti nebo na fakturu (po předchozí dohodě). Aktualizace Všeobecných obchodních a storno podmínek vstupuje v platnost dne 1. 6. 2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi penzionem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že Penzion Honzy je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které jim pro účely zpracování objednávky poskytl. 
 
 

Poptávka rezervace

Vaše poptávka bude vyřízena do 24 hodin.
  Apartmán 1 - přízemí, Pálava (Obsazenost)
  Apartmán 2 - přízemí, vinice (Obsazenost)
  Apartmán 3 - 1. patro, Pálava (Obsazenost)
  Apartmán 4 - 1. patro, vinice (Obsazenost)