Ubytovací řád


Vážení hosté, vítáme Vás v našem penzionu a přejeme vám příjemný pobyt. 


Ubytování hosta 

 • Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování penzionových hostů. 
 • V den příjezdu je umožněn vstup do pokojů od 15 hodin. 
 • Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pracovníku penzionu ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zaevidován, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii. 
 • Host obdrží klíč od pokoje a klíč od kolárny. 
 • Host je povinen pokoj uvolnit do 10.00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování. 
 • V případě, že host v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu. 

 

Práva a povinnosti ubytovaných hostů 

 • Za ubytování platí host při příjezdu nebo při odjezdu dle platného ceníku nebo předem dohodnutou cenu. Platbu lze provést pouze hotově. 
 • V celém penzionu je wifi připojení zdarma. 
 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami. 
 • V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. 
 • V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.). 
 • V penzionu, především na pokojích je zakázáno kouřit, prostor vyhrazený pro kouření je před penzionem. 
 • Host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu, zhasnout světla a klíč odevzdat osobně personálu. V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 1 000,- Kč. 
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách penzionu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem. 
 • Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu. 
 • Zařízení pokojů a společné prostory host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny. 
 • Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování. 
 • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech penzionu, nenese provozovatel penzionu žádnou odpovědnost. 
 • Parkování vozidel hostů je možné na parkovišti u penzionu. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věci v něm. 
 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid, zejména nerušit ostatní hosty hlasitým hovorem, zpěvem, hudbou či jiným způsobem.

 

Závěrečná ustanovení 

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů. 
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby. 
 • Tento ubytovací řád je platný a účinný od 1.6.2020

                                     
Penzion Honzy Vám přeje příjemný pobyt.
 

Poptávka rezervace

Vaše poptávka bude vyřízena do 24 hodin.
  Apartmán 1 - přízemí, Pálava (Obsazenost)
  Apartmán 2 - přízemí, vinice (Obsazenost)
  Apartmán 3 - 1. patro, Pálava (Obsazenost)
  Apartmán 4 - 1. patro, vinice (Obsazenost)