Nájemní řád


Vážení hosté, vítáme Vás v našem rodinném penzionu a přejeme vám příjemný pobyt. 


Ubytování hosta 

 • Nájemní  řád se vztahuje na dočasné užívání pronajímaných prostor. 
 • V den příjezdu je umožněn vstup do apartmánů od 15 hodin. 
 • Pronajímatel  může ubytovat nájemce, se kterým sepíše smlouvu o pronájmu. Za tímto účelem předloží host pracovníku penzionu ihned po příjezdu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude nájemce zaevidován, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii. 
 • Nájemce obdrží 1 klíč od hlavního vchodu, apartmánu a kolárny. 
 • Nájemce je povinen apartmán uvolnit do 10.00 hod. posledního dne skončení nájmu . V případě, že nájemce  neuvolní předmět nájmu dle smlouvy, je povinen zaplatit za každý i jen započatý den prodlení poměrnou část nájemného, zvýšenou o 50 %.
 • V případě, že nájemce  v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si pronajímatel právo věci hosta vyklidit a uschovat, a to za přítomnosti dvou zástupců penzionu, aby mohl být apartmán k dispozici pro další nájemce . 

 

Práva a povinnosti nájemců  

 • Za pronájem platí nájemce při příjezdu předem dohodnutou cenu. Platbu lze provést pouze v hotovosti. 
 • V celém penzionu je wifi připojení zdarma. 
 • Užívání nájemních prostor je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami. 
 • V pokoji nebo společenských prostorách nesmí nájemce přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. 
 • V objektu rodinného penzionu a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.). 
 • V penzionu, především v apartmánech a veškerých vnitřních prostorách je zakázáno kouřit, prostor vyhrazený pro kouření je před penzionem a na společné terase.
 • Nájemce je povinen při odjezdu, v den ukončení pobytu, zhasnout světla a klíč odevzdat pověřené osobně personálu. V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 1 500,- Kč. 
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v apartmánech a v ostatních prostorách penzionu. Nájemce nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem. 
 • Pokoj je nájemci předán bez závad, pokud nájemce během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu. 
 • Zařízení apartmánů a společné prostory penzionu nájemce využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí nájemce  na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny. 
 • Nájemce je oprávněn ubytovat v pronajatých prostorách pouze počet osob, který odpovídá dohodnutém počtu dle sjednaneho nájemného.
 • Pronajímatel  neodpovídá za věci vnesené nájemcem do penzionu. Za škody na majetku nájemce, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech penzionu, nenese pronajímatel penzionu žádnou odpovědnost. 
 • Parkování vozidel nájemců je možné pouze na vyhrazeném parkovišti u penzionu. Pronajímatel  neručí za případné odcizení vozidla nebo věci v něm. 
 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je nájemce povinen zajistit  dodržování  nočního klidu, zejména nerušit ostatní nájemce hlasitým hovorem, zpěvem, hudbou či jiným způsobem.
 • Po dobu celého pobytu se  nájemce chová tak, aby nerušil ostatní nájemce ani obyvatele obce. 

Závěrečná ustanovení 

 • Za škody způsobené na majetku pronajaté části  rodinného penziónu a společných prostor odpovídá nájemce dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů. 
 • Nájemce je povinen dodržovat ustanovení tohoto najemního pořádku. V případě hrubého porušení má právo pronajímatel ukončit nájemní smlouvu  před uplynutím sjednané doby pronájmu bez nároku na vrácení peněz za celý pobyt. 
 • Tento nájemní řád je platný a účinný od 1.1.2021

                                     
Rodinný Penzion Honzy Vám přeje příjemný pobyt.
 

Poptávka rezervace

  Apartmán 1 - přízemí, Pálava (Obsazenost)
  Apartmán 2 - přízemí, vinice (Obsazenost)
  Apartmán 3 - 1. patro, Pálava (Obsazenost)
  Apartmán 4 - 1. patro, vinice (Obsazenost)